Purest - Uitzonderlijk uitgerust

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Purest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht,
 • Geboortedatum,
 • Geboorteplaats,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Locatiegegevens,
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website,
 • Lijst met contactgegevens van de klant of leverancier,
 • Bankrekeningnummer,
 • Foto’s,
 • Camerabeelden, video-opnames,
 • Openbaar Sociale-Media profiel,
 • Door de gebruiker gecreëerde content op de Sociale Media: foto’s, teksten, video’s, symbolen, hashtags, opnames die u deelt op de Sociale Media,
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via website, correspondentie of telefonisch,
 • Payrollinformatie: rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatums, loonsgegevens, evaluatiegegevens, curriculum vitae, contactgegevens van persoon voor noodgevallen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@purest.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doeleinden en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Purestverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw offerte, order, levering, betaling, garantie en na-service van goederen en diensten,
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, acties en/of reclamefolder,
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
 • In geval van wettelijke verplichting hiertoe.

 

Binnen de onderneming worden gegevens van medewerkers verwerkt om de volgende reden:

 • Payrollinformatie wordt verzameld met het oog op onze loonadministratie en met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst,
 • De wettelijke verplichtingen waaraan wij als werkgever moeten voldoen,
 • Het gerechtvaardigd belang en de vlotte werking van de onderneming (bv. gebruik van privé mailadressen om informatie te verspreiden, e.d.),
 • Het kunnen waarborgen van de bedrijfscultuur en het familiale karakter van de organisatie (bv. in het kader van activiteiten van de personeelsvereniging, personeelstijdschrift V-Magazine, collega’s informeren over een geboorte, e.d.).

 

Purest verwerkt uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer bepaald voor zover:

 

Alinea a)    de betrokkene hiervoor de toestemming heeft gegeven,
Alinea b)    de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst,
Alinea c)    de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
Alinea  f)    de verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Purest neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Purest) tussen zit. Purest gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 • Kredietbewakingsdiensten met rating en kredietlimieten. De externe bron van deze informatie is Creditsafe Belgium NV.

 

Bronnen van persoonsgegevens

 Wij verzamelen persoonsgegevens van u en over u uit de volgende bronnen:

 • Websites van Purest : op de consument en dealers gerichte websites die door of voor Purest of haar dochtervennootschappen geëxploiteerd worden,
 • E-mailberichten en andere elektronische berichten : elektronische communicatie tussen u en Purest,
 • Offline/online inschrijvingsformulieren : afgedrukte of online inschrijvingsformulieren en soortgelijke formulieren die wij verzamelen via bv. klantenfiches, leveranciersfiches, inlichtingenfiches, enz.,
 • Gegevens van andere bronnen : externe sociale netwerken of marktonderzoeken (als feedback niet anoniem gegeven wordt), data verkregen van een derde partij (o.a. kredietbewaking), publieke bronnen.

  

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Purest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en worden niet langer bewaard dan strikt nodig voor de doelen waarvoor ze werden ontvangen, rekening houdende met eventuele wettelijke minimale bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Purest kan de door haar verwerkte persoonsgegevens ook overmaken met andere partijen indien dit noodzakelijk zou zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Purest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Purestgebruikt geen cookies op haar websites.

 

Via Google Analytics houden wij bij hoe onze website wordt bereikt en hoe de website wordt gebruikt. Deze geanonimiseerde informatie, met inbegrip van uw IP-adres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Purest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@purest.be

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en rijksregisternummer (INSZ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Purest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Purest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze diensten.

 

Aansprakelijkheid

Purest kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks veroorzaakt wordt door het verwerken van persoonsgegevens ten gevolge van een fout of nalatigheid van Purest. In geen geval kan Purestaansprakelijk gesteld worden (i) in geval van overmacht, (ii) voor enige onrechtstreekse schade of gevolgschade, en/of (iii) voor schade dewelke het gevolg is van fouten of nalatigheden van de betrokkene of derde partijen, andere dan de verwerkers van Purest. Het totaalbedrag voor de aansprakelijkheid van Purestvoor inbreuken op deze privacy policy en/of de toepasselijke privacywetgeving kan EUR 2.500 in geen geval overschrijden.

 

Onwettigheid, nietigheid en onafdwingbaarheid

Indien een bepaling of deel van een bepaling van deze privacy policy onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal de betreffende bepaling of deel van een bepaling geen deel meer vormen van deze privacy policy. In voorkomend geval, kan de rechter een onwettige, nietige of onafdwingbare bepaling matigen tot het niveau waarop de bepaling wel geldig en afdwingbaar is. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze privacy policy resp. het overige gedeelte van de bepaling blijft behouden en bindend.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

U gaat ermee akkoord dat alle betwistingen tussen u en Purest in verband met persoonsgegevens en privacy elementen, exclusief beheerst zullen worden door het Belgisch recht.

Alle betwistingen omtrent persoonsgegevens en privacy elementen zullen enkel kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken Tongeren, met uitsluiting van enige andere rechtbank.